Fase construcció de cases a girona i la costa brava

Assessorament en la compra d’una parcel·la

L’assessorament en la compra d’una parcel·la per a la construcció del vostre habitatge és essencial perquè hi ha diversos punts importants a tenir en compte per un tècnic competent. A FASE Construction Management ho sabem i per això us ajudem en tot aquest procés.
Assessorament en la Compra d’una Parcel·la

L’assessorament en la compra d’una parcel·la per a la construcció del vostre habitatge és essencial perquè hi ha diversos punts importants a tenir en compte per un tècnic competent. A FASE Construction Management ho sabem i per això us ajudem en tot aquest procés.

Consulta del planejament urbanístic municipal i qualificació de la parcel·la

Començaríem per encarregar-nos de consultar el planejament urbanístic municipal on es veuria la qualificació urbanística de la zona i, en concret, de la vostra parcel·la, la seva tipologia edificable, la seva edificabilitat, les alçades reguladores i la seva ocupació.

Normativa general i específica de la zona: comprovacions essencials

Tot seguit, consultaríem paral·lelament la normativa general i específica de la zona per saber què s’hi pot construir i com es pot construir i un cop fetes les comprovacions necessàries, tindríem presents diverses condicions que ha de complir la parcel·la perquè sigui la més idònia possible per a poder-hi construir el vostre habitatge.

Condicionants crucials per una parcel·la idònia

El primer condicionant seria que ha de ser un sòl urbà consolidat, és a dir, una parcel·la apta per a l’edificació segons els plantejaments urbanístics i territorials i que compta amb una urbanització mínima (carrer, vorera, clavegueram, enllumenat i connexions bàsiques com l’aigua i l’electricitat) i residencial, apte per a l’allotjament de persones.

Integració de condicionants de la parcel·la amb preferències personals

És en aquest punt, un cop comprovades la qualificació urbanística, la seva tipologia i la seva normativa, que tindríem una idea general de tot allò que si pot construir i com ho hauríem de construir, intentant integrar al màxim tots els condicionants de la parcel·la amb les vostres preferències.

Segona fase: projecte del vostre habitatge

Després, tenint aquest primer estudi de la parcel·la i, si hi hagués un acord, en una segona fase, ja començaríem el projecte del vostre habitatge i vindrien els estudis més tècnics i específics del sòl com l’estudi topogràfic, que és l’estudi de la superfície del terreny i l’estudi geotècnic que seria el que ens especificaria les característiques del propi terreny per poder començar la fonamentació que s’especificaria, posteriorment, en el projecte del vostre habitatge.